Štampaj

Obaveštenje o prenosu portfelja osiguranja

Na osnovu člana 224 Zakona o osiguranju (Službeni glasnik Republike Srbije broj 139/14), Ugovora o prenosu portfelja neživotnog osiguranja i Rešenja Narodne banke Srbije o saglasnosti na prenos portfelja osiguranja G.br.2601 od 12.04.2016.godine, Akcionarsko društvo za neživotno osiguranje AS Osiguranje a.d.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 7V, matični broj 20384166, objavljuje sledeće:


OBAVEŠTENJE O PRENOSU PORTFELJA OSIGURANJA

 

Obaveštavaju se svi ugovarači osiguranja koji imaju zaključene važeće ugovore o osiguranju sa Akcionarskim društvom za neživotno osiguranje AS Osiguranje a.d.o. Beograd, da se celokupan portfelj osiguranja Akcionarskog društva za neživotno osiguranje AS Osiguranje a.d.o. Beograd prenosi Akcionarskom društvu za osiguranje SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija, matični broj 17407813, kao i da će prenos portfelja osiguranja biti okončan do 27.05.2016.godine.

U skladu sa Zakonom o osiguranju, osiguranici imaju pravo da raskinu ugovor/e o osiguranju u roku od 30 dana od dana prijema pojedinačnog obaveštenja o prenosu portfelja, obaveštenjem o raskidu koje se dostavlja u pismenoj formi na adresu SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija. U slučaju raskida ugovora o osiguranju, osiguranici ima pravo na povraćaj dela plaćene premije koji odgovara ostatku trajanja osiguranja.

Ukoliko osiguranici ne raskinu ugovor o osiguranju smatraće se da prihvataju prenos portfelja i njihovi ugovori o osiguranju biće preuzeti od strane SAVA Osiguranja a.d.o. Beograd koje postaje ugovorna strana i preuzima sve obaveze iz prenetih ugovora o osiguranju, a AS Osiguranje a.d.o. Beograd se oslobađa obaveza iz prenetih ugovora.

Kao rezultat sprovedenog prenosa portfelja osiguranja, ugovarači osiguranja, osiguranici i drugi korisnici po ugovorima o osiguranju sa Akcionarskim društvom za neživotno osiguranje AS Osiguranje a.d.o. Beograd, će počev od 27.05.2016. godine sva svoja prava ostvarivati kod Akcionarskog društva za osiguranje SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd, kao sticaoca portfelja osiguranja.


U Beogradu, dana 21.04.2016. godine

AS Neživotno osiguranje a.d.o. Beograd